رفاقت بار سنگینی ست !
کسی بر دوش میگیرد که یک دنیا “ وفا ” دارد . . .