یادمان باشد

اگر دلمان با خــــدا صاف باشد

خوردنمان ، خوابیدنمان ، خنده ها و گریه هایمان برای خـــــدا باشد،

اگر حتی برای او عاشــــــق شویم ،

آن وقت بدی نمی بینیم ،بدی هم نمی کنیم ،

و همه چیز زیبـــــا می شود